VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Meziresortní projekt Harmonizace říční sítě

Meziresortní projekt Harmonizace říční sítě

V rámci rozvoje a aktualizace meziresortního projektu „ISVS – VODA“ probíhá dle dohod aktivní zapojení subjektů resortu MŽP do souvisejících aktivit. Jednou z těchto činností je průběžná aktualizace a sjednocení dat o říční síti na jednotném datovém zdroji ZABAGED® prostřednictvím sdíleného rozhraní. Pomocí tohoto prostředí jsou kontrolovány a posuzovány návrhy na změny v říční síti na úrovni páteřních toků povodí IV. řádu. Souběžně probíhá i vlastní kontrola „nepřipomínkovaných“ částí vodních toků. Dalšími úkoly bude definování a rozvoj dostupnosti dat prostřednictvím webových služeb, které budou jednotlivé subjekty poskytovat k zajištění jednotnosti a komplexnosti dostupných vodohospodářských dat.

Jednotlivé resortní organizace kontrolují ze svého pohledu primárně pramennou část a ústí páteřního vodního toku v každém povodí IV. řádu, kterých je v ČR přes 9 tisíc. Sekundárně se zabývají trasou vodního toku i uvnitř povodí. Pokud naleznou rozpor mezi stávajícím vedením vodního toku ZABAGED® a svými podklady, vloží do sdíleného prostředí podnět (úlohu), ke které se ostatní subjekty souhlasně nebo nesouhlasně (s navržením vlastního řešení) vyjádří. Úloha se řeší do té doby, dokud s řešením nesouhlasí všechny zainteresované subjekty.

Za resort Ministerstva životního prostředí se úkolu účastní VÚV TGM, v. v. i., Český hydrometeorologický ústav a případně zástupci správy Národních parků. Za rezort Ministerstva zemědělství jsou to všechny podniky Povodí, Lesy České republiky s. p. a Státní pozemkový úřad. Na projektu spolupracuje také Státní plavební správa. Garantem podkladových data ZABAGED® je Zeměměřický úřad.

Práce na projektu začaly v polovině roku 2018. Z důvodu velikého množství zpracovávaných dat jsou činnosti plánovány minimálně do konce roku 2024 a to jen na úrovni páteřních toků povodí IV. řádu.


Stav CHP

Kontakní osoba: Ing. Hana Nováková, Ph.D., , 220 197 226, hana.novakova@vuv.cz


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS