VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Portál Sucho v krajině

Portál Sucho v krajině

V souvislosti s řešením problematiky sucha a činností meziresortní komise VODA-SUCHO byl v letech 2015–2017 Oddělením GIS a kartografie VÚV TGM v součinnosti s MŽP a MZe vytvořen informační webový portál "Sucho v krajině" (www.suchovkrajine.cz).

Cílem tohoto portálu je především shromažďovat a představovat informace o problematice sucha široké veřejnosti a v tomto smyslu je zamýšlen i jako jedna z forem veřejné osvěty. Na webu byly postupně zveřejněny kompletní analýzy, které si Ministerstvo životního prostředí nechalo zpracovat pro plnění úkolů schválených usnesením vlády č. 620/2015 v rámci dokumentu „Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody“. Jednotlivé na webu zveřejněné analýzy obsahují několik desítek stran textu a příliš detailní odborné informace, proto je na ně v samotné informaci pro Vládu ČR uveden pouze odkaz a krátký popisný text.

Původním smyslem webu bylo soustředit na jedno místo veškeré vzniklé analytické podklady, výzkumné zprávy a mapy, které si MŽP (MZe či další resorty) nechalo v rámci usnesení vlády č. 620/2015 zpracovat. Záměr byl od počátku takový, aby veškeré informace byly dostupné široké veřejnosti a především uživatelům vědecké sféry. Jednotlivé vzniklé analytické mapy tak mohou být podkladem pro další výzkumnou činnost. Zveřejnění výzkumných zpráv také může přispět k zamezení duplicitního řešení výzkumných témat, která jinak mohou být nekontrolovaně podporována v rámci různých grantových titulů např. NAZV, TA ČR, GA ČR, Bezpečnostní výzkum apod.

V další fázi byla na web umístěna samotná „Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR“, přijatá usnesením vlády ČR č. 528 ze dne 24. července 2017 (vzniklá na základě řešení úkolů z usnesení č. 620/2015) včetně příslušných příloh a souvisejících usnesení.

Na webu jsou rovněž umístěny informace o již proběhlých (formou zápisů) a současně plánovaných akcích týkajících se činnosti meziresortní komise VODA-SUCHO, na kterých se mohou zástupci odborné obce se zástupci komise setkat a vyjádřit svůj názor, případně je mohou oslovit přes tajemníky komise.Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS