VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Struktura DIBAVOD

Struktura DIBAVOD

  • databáze DIBAVOD je podkladem pro aktualizaci ZABAGED® - kategorie vodstvo
  • všechny objekty jsou ke stažení ve formátu SHP (komprese ZIP)
  • U objektů A01 - A03 a A07 - A10 stále probíhá proces aktualizace ve spolupráci s ČHMÚ, které poskytuje aktuální data objektů A07 - A10.

A - základní jevy povrchových a podzemních vod

A01 - vodní tok (tokový model)
6.4.200663.22MB
A02 - vodní tok (jemné úseky)
6.4.200674.92MB
A03 - vodní tok (hrubé úseky)
5.6.200622.93MB
A04 - meliorační kanály
6.4.20062.48MB
A05 - vodní nádrže
16.4.201018.57MB
A06 - bažina, močál
6.4.20066.32MB
A07 - hydrologické členění – povodí IV.řádu
4.9.200736.7MB
A08 - hydrologické členění – povodí III.řádu
4.9.20075.25MB
A09 - hydrologické členění – povodí II.řádu
4.9.20073.16MB
A10 - hydrologické členění – povodí I.řádu
4.9.20071.06MB
A11 - povodí vodoměrných stanic
21.11.200613.72MB
A12 - kilometráž toku odvozená z DIBAVOD
12.4.20062.26MB
A13 - hydrogeologické rajony svrchní vrstvy
6.4.20060.76MB
A14 - hydrogeologické rajony základní vrstvy
6.4.20064.5MB
A15 - hydrogeologické rajony hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru
6.4.20060.08MB
A16 - břehové linie
2.6.200612.55MB

B - účelová klasifikace povrchových a podzemních vod

B01 - oblasti povodí
6.4.20062.07MB
B02 - lososové a kaprové vody
20.4.20075.52MB
B03 - oblasti lososových a kaprových vod
20.4.20072.95MB
B04 - vodní útvary povrchových vod stojatých
2.5.20221.36MB
B05 - vodní útvary povrchových vod tekoucích
2.5.20229.04MB
B06 - vodní útvary podzemních vod svrchní vrstvy
12.10.20160.75MB
B07 - vodní útvary podzemních vod základní vrstvy
12.10.20164.17MB
B08 - vodní útvary podzemních vod bazálního křídového kolektoru
12.10.20160.08MB
B09 - rozvodnice útvarů povrchových vod

C - chráněná území

C01 - využívané (předpokládané) zdroje pitné vody
C02 - koupací oblasti
21.7.20230.02MB
C03 - koupaliště ve volné přírodě
6.4.20060.01MB
C04 - zranitelné oblasti
C05 - citlivé oblasti
C06 - ptačí oblasti s vazbou na vody (součást Natura 2000)
C07 - evropsky významné lokality s vazbou na vody (součást Natura 2000)
C08 - zvláště chráněná území s vazbou na vody (podle zákona 114/1992 Sb.)
C09 - chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)
28.6.20061.66MB
C10 - ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)
21.11.202310.09MB
C11 - ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů velká (OPPLZ)
6.4.20060.13MB
C12 - ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů malá (OPPLZ)
6.4.20060.29MB

D - záplavová území
Průběh je pouze orientační !!! Pro závazné informace kontaktujte správce daného vodního toku nebo místě příslušný vodoprávní úřad.

D01 - záplavová území pětileté vody
10.4.2024161.12MB
D02 - záplavová území dvacetileté vody
10.4.2024201.56MB
D03 - záplavová území stoleté vody
10.4.2024203.44MB
D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně
12.01.20227.78MB
D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100
10.4.2024111.57MB
D06 - ochranná hráz toků
D07 - polder
D08 - záplavová území pětisetleté vody
10.4.202488.12MB

E - měřící a kontrolní místa povrchových vod

E01 - profil kontroly jakosti vody
E02 - bilanční profily
E03 - hydrologické stanice
E04 - vodoměrná stanice
6.4.20060.04MB
E05 - místa monitoringu povrchových vod
4.4.20070.09MB
E06 - místa monitoringu podzemních vod
4.4.20070.04MB

F - měřící a kontrolní místa podzemích vod

F01 - prameny - objekty měření jakosti stát. pozorovací sítě podz. vod
F02 - vrty - objekty měření jakosti stát. pozorovací sítě podz. vod

G - objekty subsystému užívání vody

G01 - hlavní vodovodní řady a průmyslové vodovody
6.4.20065.47MB
G02 - kanalizační stoky
6.4.20060.32MB
G03 - čerpací stanice
6.4.20060.34MB
G04 - úpravny vody
6.4.20060.03MB
G05 - vodojemy
6.4.20060.22MB
G06 - čistírny odpadních vod
6.4.20060.06MB
G07 - vodní elektrárny
G08 - malé vodní elektrárny

H - místa odběrů a vypouštění

H01 - místa odběru povrchové vody
H02 - místa vypouštění do povrchové vody
H03 - místa odběru podzemních vod

I - objekty na toku

I01 - jezy
6.4.20060.2MB
I02 - přívozy
I03 - přístavy
I04 - plavební komory
I05 - stabilizační objekty v korytě
I06 - akvadukty
I07 - shybky
I08 - vodopády
I09 - brody
I10 - hráze nádrží
I11 - rybí přechody

J - objekty meteorologických pozorování

J01 - klimatologické a synoptické stanice
J02 - srážkoměrné stanice
J03 - stanice automatického imisního monitoringu

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS