VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Legislativa v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů a nádrží

Legislativa v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů a nádrží

Legislativa vztahující se k ochranným pásmům

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) a ochranná pásma vodárenských nádrží (OPVN) jsou definována Vodním zákonem (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).

Podle odstavce 1 a 2 §30 tohoto zákona „k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.“ §30 dále určuje rozsah, způsob stanovení a zrušení pásem a uvádí základní principy omezení užívání pozemků a činností v ochranných pásmech. Seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (Vyhláška MŽP ČR č. 137/1999 Sb.).

Legislativa vztahující se k evidenci ochranných pásem

§ 20 Vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy stanoví, že: ochranná pásma vodních zdrojů se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci a údajů stanovených ve vyhlášce o vodoprávní evidenci (Vyhláška č. 414/2013 Sb.), s výjimkou údajů o jméně, příjmení, trvalém pobytu a rodném čísle fyzické osoby. Údaje zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá pověřený odborný subjekt.

V současné době (rok 2015) není pro evidenci ochranných pásem vodních zdrojů ve smyslu výše uvedené vyhlášky stanoven žádný pověřený odborný subjekt.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS