VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Závaznost vodohospodářských map

Závaznost vodohospodářských map

Vodohospodářské mapy jsou součástí státních mapových děl ve smyslu § 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb. V daném případě se dle § 2 písm. f) tohoto zákona jedná o tzv. tematické státní mapové dílo, tj. kartografické dílo zobrazující na základě podkladů základního státního mapového díla tematické skutečnosti související s vodním hospodářstvím a ochranou vod České republiky, a to výhradně pro potřeby veřejného zájmu.

Vlastnická a jiná věcná práva jsou upravena zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb. a zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004 Sb. Ve smyslu § 1 zákona č. 344/1992 Sb. je pouze a jen katastr nemovitostí České republiky souborem údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí České republiky je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zákona č. 265/1992 Sb. a dalších práv k nemovitostem. Pouze a jen katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území a k oceňování nemovitostí. Žádné tematické mapové dílo nemůže a ani nesmí nahrazovat nezastupitelnou funkci katastru nemovitostí. Žádné mapové dílo nemůže být použito za účelem vymezování jakýchkoliv vlastnických či jiných věcných práv.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka nemůže a ani nesmí s ohledem na možné narušení kompetencí stanovených zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 175/2003 Sb., vydat jakékoliv závazné stanovisko či dokonce potvrzení. V dané věci je příslušným orgánem pouze daný územně příslušný katastrální úřad. S ohledem na upřesňující podrobné věcné podklady vodohospodářského charakteru je příslušným pouze a jen daný vodoprávní úřad.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS