VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Metodika pro zpracování návrhů ZÚ

Metodika pro zpracování návrhů ZÚ

Záplavová území stanovená podle vyhlášky 236/2002 Sb. jsou jedním z nejvýznamnějších limitů využití území v inundacích vodních toků, kde mají přímý vliv na oblast územního plánování, výstavbu nových objektů a možnosti rekonstrukce objektů stávajících. Z výše uvedených skutečností vyplývá jednoznačná nutnost dosažení nejvyšší možné kvality veškerých podkladů a postupů, které jsou pro stanovení záplavových území použity.

V současné praxi vymezování záplavových území se často objevují zásadní nedostatky, které v mnoha případech vedou k nejednoznačnosti interpretace vymezení záplavových území se všemi negativními důsledky, které se promítají do souvisejících oblastí (územní plánování a výstavba, povodňová riziková analýza apod.). Hlavním cílem této metodiky je sjednocení postupů používaných v praxi při procesech vymezování záplavových území tak, aby vymezení záplavových území a jeho interpretace v nejvyšší možné míře odpovídaly skutečnosti.

K dosažení tohoto cíle metodika popisuje 4 klíčové oblasti:

  • specifikace požadavků na vstupní data
  • specifikace metod a postupů vymezování záplavových území
  • specifikace požadavků na výstupní data
  • specifikace obsahu dokumentace záplavového území

Na výsledné podobě metodiky spolupracují firmy HYDROEXPERT a.s. a HYDROSOFT Veleslavín a.s. Metodika je konzultována s podniky Povodí a bude certifikována Odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS