VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Použitá data a software

Použitá data a software

Základním vstupem pro úlohu vymezení záplavového území je forma digitální interpretace morfologie terénu v inundaci vodního toku. Podle metody určení nadmořské výšky terénu vznikají odlišné typy výškopisných dat. V případě projektu byly ve dvou fázích výpočtů použity celkem 4 typy dat.

První fáze vymezení ZÚ, provedená mimo řešený projekt, proběhla nad tzv. tradičními daty (případně jejich kombinací):

  • letecká fotogrammetrie (FOT),
  • geodetické zaměření profilů (území, GEO),
  • vrstevnice Základní mapy 1:10 000 (jako doplněk fotogrammetrie).

Pro účely projektu byly podklady popisující geometrii toků a inundačního území v jednotlivých lokalitách poskytnuty správci příslušných vodních toků.

Výpočty v rámci projektu, které sloužily k porovnání výstupů hydrodynamického modelování, proběhly na datech leteckého laserového skenování (LLS). Z důvodu širší aplikovatelnosti výsledků byly využity dva produkty ČÚZK vzniklé během tvorby nového výškopisu ČR:

  • digitální model reliéfu území ČR 4. generace (DMR 4G) ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti 5 x 5 m s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu,
  • digitální model reliéfu území ČR 5. generace (DMR 5G) ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu (http://geoportal.cuzk.cz/).

Data pro 5 lokalit řešených v roce 2011 byla pro potřeby projektu zapůjčena Zeměměřickým úřadem Pardubice. V roce 2012 byla data zakoupena podle platného ceníku ČÚZK.

Řešení projektu je z velké části realizováno v prostředí GIS (především platforma ESRI ArcGIS). Jedná se o komplexní prostorové analýzy vstupních výškopisných dat a výstupních čar záplavových území, případně rastrových dat. Výstupní data byla vytvořena subdodavatelskou firmou HYDRO EXPERT s.r.o. pomocí 1D nebo 2D numerických modelů. Jednorozměrné modely proudění vody byly vytvořeny pomocí software HEC-RAS (HEC-RAS River Analyzing System, 1997). Pro dvourozměrné modelování byl použit software FAST 2D (Valenta, 2004).


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS