VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Porovnávací studie

Porovnávací studie

Prvním cílem projektu bylo zpracování porovnávací studie přesnosti vymezení záplavových území ve vybraných referenčních lokalitách (úsecích vodních toků), které jsou specifické z pohledu různých charakteristik - morfologie inundačního území, způsobu jeho využití (charakter povrchu terénu, vegetace, zástavby), hydrologických a dalších charakteristik, které ovlivňují přesnost výsledků hydrodynamického modelování a následného vymezení záplavových území. Stávající záplavová území vymezená nad dostupnými výškopisnými podklady různé přesnosti byla porovnána s výsledky hydrodynamického modelování (1D nebo 2D) s využitím nových výškopisných dat území ČR získaných metodou leteckého laserového skenování.

V prvních 3 letech řešení projektu bylo ve dvou fázích postupně zvoleno 11 úseků vodních toků ze střední a východní části ČR (Lužnice – Soběslav, Nežárka, Doubrava, Šembera, Jizerka, 2 úseky Berounky, Úhlava, Střela, Manětínský potok a Oleška) - viz referenční lokality. V letních měsících proběhly terénní průzkumy aktuálních referenčních lokalit. Byl sestaven popis zájmových úseků vodních toků a jejich záplavových území a pořízena podrobná fotografická dokumentace. Charakteristiky nivy i koryta vodního toku jsou součástí katalogu kritérií ovlivňujících přesnost vymezení záplavového území ( viz parametry hodnocení ).

V rámci přípravy vstupních dat pro hydrodynamické modelování bylo provedeno porovnání podkladních výškopisů. Metoda porovnání spočívala ve vytvoření příčných profilů terénu nad všemi podkladními daty v místech geodetického zaměření. Ve všech bodech profilů byl proveden rozbor vzájemných rozdílů výškopisů a jejich komplexní statistické vyhodnocení. Byl sledován široký rozsah statistických ukazatelů. Výškopis z geodetického zaměření je považován za nejpřesnější. Ve všech analýzách tvořil profil GEO srovnávací (základní) hladinu pro stanovení rozdílů nadmořských výšek. Data LLS z podstaty metody jejich pořízení nezobrazují správně tvar koryta vodního toku. Dno toku, které je pod hladinou vody v okamžiku pořízení snímku, není součástí mračna bodů. Pro relevantnost porovnání kvality výškopisných dat byla proto ve všech profilech ručně určena hranice koryta a inundace. Statistické výpočty byly prováděny jednak pro celý profil a zároveň odděleně pro koryto a inundaci. Do závěrečného vyhodnocení byla zahrnuta pouze data z inundace zájmového území ( viz porovnání vstupních dat ).

Na referenčních lokalitách bylo subdodavatelem, firmou HYDRO EXPERT s r. o., provedeno modelování povodňových stavů za použití 1D nebo 2D přístupu. Získané výstupy (úrovně hladin) byly dále analyzovány a porovnány s původními ZÚ. Pro každou referenční lokalitu byly vypočteny rozdíly v plochách záplavových území vymezených nad tradičními a novými daty. Odečtením ploch polygonů byly zjištěny relativní změny záplavových území v %. Na základě zjištěných rozdílů ploch povodňových rozlivů byly definovány 4 třídy přesnosti vymezení ZÚ. Hodnoty rozdílů ploch byly zařazeny do příslušných kategorií ( viz porovnání ZÚ ).


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS