VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Klasifikace přesnosti vymezení záplavových území

Klasifikace přesnosti vymezení záplavových území

Pro klasifikaci přesnosti vymezení ZÚ v ČR bylo třeba nejdříve vyhodnotit závislosti změn vymezení ZÚ na parametrech hodnocení. Hodnota parametru lokality (např. sklonitost podélného profilu) a procento změny plochy ZÚ tvořilo jednu dvojici bodů v grafu závislosti. Vynesením hodnot konkrétního parametru u všech lokalit spolu s mírou změny ZÚ vznikl graf závislosti pro daný návrhový průtok.

Rozdělením rozdílů ploch záplavových území do kategorií přesnosti a vynesení grafů pro jednotlivé scénáře vyplynula výrazná závislost na 2 parametrech zájmového území:

  • průměrná sklonitost terénu [%],
  • stupeň sklonitosti terénu,

přičemž průběh závislosti prvního parametru byl nejjednoznačnější. Zřetelnou závislost na změnách modelu terénu (které se promítnou do výsledných záplavových čar) vyplývajících z ostatních sledovaných parametrů (vegetační pokryv inundace, morfologie koryta vodního toku, podélný profil toku) se nepodařilo prokázat, přestože z pohledu porovnání dat jednotlivých modelů terénu některé závislosti vysledovat lze (větší zalesněnost - větší odchylky modelů terénu).

V případě průměrné sklonitosti terénu vyplynula z výsledku analýz tato závislost:

  • V území s hodnotou průměrné sklonitost menší než 5 % se přesnost vymezení záplavových území pohybuje ve třídě přesnosti III až IV.
  • V území s hodnotou průměrné sklonitosti v rozmezí 5 – 20 % se přesnost vymezení záplavových území pohybuje ve třídě přesnosti II až III.
  • V území s hodnotou průměrné sklonitost větší 20 % se přesnost vymezení záplavových území pohybuje ve třídě přesnosti I až II.

S rostoucí mírou nepřesnosti vymezení záplavových území roste priorita jeho nového vymezení. Z tohoto důvodu byla, na základě výše uvedených výsledků z porovnávací studie, provedena klasifikace přesnosti vymezení záplavových území v ČR rozdělením do 3 kategorií - tzv. „stupňů priority převymezení záplavového území“ podle průměrné sklonitosti terénu v inundaci (tabulka 1). V prostředí GIS byly segmentům vodních toků přiřazeny příslušné identifikátory a v mapovém výstupu byly kategorie barevně odlišeny. Protože navržené klasifikační systémy (třídy přesnosti i určení sklonitostních intervalů) vychází z omezeného počtu referenčních lokalit, je výsledná přesnost odpovídající jednotlivým stupňům priority deklarována jako pravděpodobná.


tabulka 1: Stupně priority převymezení ZÚ

Každý vodní tok s délkou větší než 5 km, na kterém bylo vymezeno záplavové území, byl směrem od zaústění k prameni rozdělen na klasifikační segmenty o délce 5 km, přičemž u závěrečných (pramenných) segmentů byla délka kratší. U jednotlivých segmentů bylo provedeno stanovení hodnot parametrů v rozsahu záplavového území stoleté vody oboustranně rozšířeného o 50 m. Podle hodnot parametru byly segmenty zařazeny do příslušných kategorií.

Výsledky provedených analýz jsou shrnuty v přehledné tabulce 2. Mapové znázornění klasifikačního procesu je na obrázku 1.


tabulka 2: Stupně priority převymezení ZÚ



obrázek 1: Mapové znázornění stupňů priority převymezení ZÚ v ČR

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS