VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Definice pojmů

Definice pojmů

Pochopení historického vývoje v oblasti mapových děl a datových zdrojů v oblasti vodního hospodářství je předpokladem jednotného výkladu některých pojmů a souvislostí, což má vliv na další rozhodování o způsobu pořizování, správy a společného sdílení dat v této oblasti. Z tohoto důvodu je v následujícím textu uveden výklad několika pojmů a zkratek, které jsou běžně používány avšak nestejně vnímány.

Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 (ZVM50), byla vydávána jako státní tematické mapové dílo v analogové (tištěné) verzi nad Základní mapou ČR 1:50 000, gestorem tematického obsahu této mapy byl Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka.

Digitální základní vodohospodářská mapa (digitální ZVM50) vznikla komplexní digitalizací tematického obsahu ZVM50 v 2. polovině 90 let. Tematický obsah byl převeden z astralonových podkladů uložených v Zeměměřickém úřadu do vektorové podoby a byl dekomponován na objekty bodového, liniového a polygonového charakteru a dále procházel více či měně intenzivní aktualizací až do konce roku 2001. Topografický obsah Základní mapy ČR 1:50 000 nebyl Zeměměřickým úřadem (ZÚ) dosavadní technologií aktualizován a nebyl v nabídce digitálních produktů ZÚ v topologicko-vektorové podobě.

Poznámka: „Digitální ZVM 1:10 000“ byla v praxi pracovníků VÚV T.G.M. používána pro rozlišení upravené sítě vodních toků ZVM50 (síť vodních toků ZVM50 doplněná novými objekty ze ZABAGED®) a sítě vodních toků ze ZABAGED® . Tento termín se nedoporučuje dále užívat.

Rastrová základní vodohospodářská mapa 1:50 000 (RZVM50) je dalším distribuovaným formátem Základní vodohospodářské mapy 1:50 000. Jedná se o naskenované kartografické výstupy posledního aktualizovaného vydání ZVM50 ve formátu TIF s hlavičkou TFW, která polohově umisťuje jednotlivé mapové listy ZVM50.

Základní báze geografických dat ČR 1:10 000 (ZABAGED®) je digitální topografický model území ČR odvozený z mapového obrazu Základní mapy České republiky 1:10 000 v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému baltském - po vyrovnání. Je vyvíjena od roku 1994 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a stala se základem pro novou řadu Základních map ČR. ZABAGED® je po prvním kole aktualizace za celé území ČR.

Katalog tříd a objektů. ZABAGED® je závazným seznamem typů geografických objektů pro jejich správu a využití Zeměměřickým úřadem a dalšími uživateli. ZABAGED® je podle § 4a (4) zákona č.200/1994 závazným podkladem pro vedení informačních systémů veřejné správy (ISVS). Jednotlivé množiny instancí typů geografických objektů v ZABAGED® mají určeny své správce, kterými jsou ministerstva nebo pověřené odborné organizace. Správci kontrolují správnost geometrického vymezení, topologických vztahů a atributů, které jsou uloženy v ZABAGED®. Zeměměřický úřad jako určený správce ZABAGED®, je oprávněn pro údržbu této databáze podle § 4a zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 319/2004 Sb. vyžadovat od Ministerstva životního prostředí data o identifikátorech vodních toků a povodí a data o průběhu rozvodnic pro údržbu kategorie dat „vodstvo“.

Dohoda o spolupráci při autorizaci hydrologického členění, průběhu rozvodnic a přidělování kódů úseků vodních toků při tvorbě ZABAGED®, uzavřená mezi Zeměměřickým úřadem, VÚV T.G.M. a ČHMÚ stanovuje zodpovědnost za vymezení linie rozvodnic a přiřazení kódů úsekům vodního toku v datovém modelu ZABAGED® do působnosti Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G.M. ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tím byla mezi odbornými organizacemi resortu životního prostředí vyřešena zodpovědnost za správu dat předávaných do ZABAGED®.

Základní mapa ČR 1:50 000 (ZM50) je vydávána novou edicí od roku 2004. Objekty zobrazované v ZM50 jsou vybírány z katalogu ZABAGED®, jejich kartografický obraz je zjednodušen nebo upraven s ohledem na všeobecné použití map. Nová ZM50 vyvolala potřebu technologicky upravit evidence a správu objektů vodohospodářského obsahu a připravit novou edici ZVM50.

Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) je pracovní označení návrhu katalogu typů objektů jako tematické vodohospodářské nadstavby ZABAGED®. Je to referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tematických kartografických výstupů s vodohospodářskou tematikou a tematikou ochrany vod nad Základní mapou ČR 1:10 000, resp. 1: 50 000, včetně Mapy záplavových území ČR 1:10 000, a dále pro prostorové analýzy v prostředí geografických informačních systémů a zpracování reportingových dat podle Rámcové směrnice 2000/60/ES v oblasti vodní politiky,

CEVT (Centrální evidence vodních toků) je řešena Ministerstvem zemědělství v první fázi nad geometrickým obrazem vodních toků DIBAVOD verze 1.0 a předpokládá úpravy územní identifikace evidence vodních toků (ve smyslu §2 vyhlášky č. 391/2004 Sb.) podle údajů správců vodních toků, a to v období do roku 2008. V databázi CEVT jsou vodní toky reprezentované vždy celou linií od pramene k ústí ( soutoku) a každý geometrický objekt je identifikován jednoznačným identifikátorem, který nemá charakter geografického identifikátoru podle ČSN EN ISO 19 112.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS