VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Využití dat DIBAVOD

Využití dat DIBAVOD

1. Zabezpečení potřeb reportingu v oblasti voda na bázi DIBAVOD

DIBAVOD je rozšířen o další typy geografických objektů, které by měly být předmětem centrálně připravovaných datových výstupů pro potřeby zpráv připravovaných pro předání pro Evropskou komisi (reporting). Základem datového modelu pro reporting je úsekový model sítě vodních toků, který je popsán skupinou typů objektů „A. základní jevy povrchových a podzemních vod“. Úsekový model sítě vodních toků byl vytvořený Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. pro zabezpečení odpovědnosti MŽP podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 319/2004 Sb. Změna na jiný geometricko – topologický datový model sítě vodních toků by zásadním způsobem ohrozila správu typů objektů pracovně zařazených do skupiny „B. účelová klasifikace povrchových a podzemních vod“.

2. Vydávání tematických mapových děl ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem

Publikaci vodohospodářských dat v podobě časového snímku z dat, která jsou udržována a aktualizována v ISVS – VODA zajistí VÚV T.G.Masaryka formou tematických analogových i digitálních kartografických výstupů z DIBAVOD, konkrétně v digitální Základní vodohospodářské mapě ČR 1:10 000 (analogové vydání v měřítku 1:50 000) a v Mapě záplavových území ČR 1:10 000 podle edičního plánu. Vybraná geoprostorová data DIBAVOD, která jsou součástí ISyPo Technická evidence budou pro potřeby publikace vodohospodářských dat poskytnuty VÚV T.G.M. bezúplatně. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka s využitím DIBAVOD zahájil tisk Mapy záplavových území ČR 1: 10 000 (MZU10) ve formě atlasů záplavových území (36 atlasů v roce 2006). MZU10 bude vydána na území, pro něž existují podklady o stanovených záplavových územích a nebude plošně pokrývat celé území ČR, čímž bude naplněna povinnost MŽP podle usnesení vlády č. 382/2000 k Návrhu strategii ochrany před povodněmi pro území České republiky. Předpokládá se, že v roce 2007 bude zahájen tisk Základní vodohospodářské mapy ČR 1: 50 000 z DIBAVOD ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem, který je gestorem Základní mapy ČR. Tematický obsah mapy bude maximálně totožný s původním tematickým obsahem s výjimkou zastaralých evidencí, které jsou publikovány jiným způsobem (vodovody a kanalizace). Přesto bude MZe nabídnuto maximální využití volných kapacit mapy pro prezentaci jimi vedených podkladů.

3. Zabezpečení výměny informací v rámci ISVS-VODA

Pro zabezpečení informačních povinností MŽP podle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, je nezbytné dosáhnout dohody o spolupráci mezi MŽP a MZe, která přestože již probíhá není formálně zabezpečena.


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS