VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Popis objektů DIBAVOD

Popis objektů DIBAVOD

Katalog objektů DIBAVOD obsahuje 75 objektů v 10 účelově členěných skupinách.

Každý objekt je reprezentován katalogovým listem obsahujícím tyto informace:

 • Kategorie objektu
 • Označení objektu
 • Název objektu
 • Popis objektu
 • Definice typu objektu
 • Definice typu objektu z různých zdrojů
 • Poznámka
 • Vazba na ostatní objekty
 • Knihovna značek
 • Měřítko:
 • Geometrický typ objektu
 • Číslo značky
 • Značka objektu
 • Správce dat
 • Definice atributů

Databáze DIBAVOD je podkladem pro aktualizaci ZABAGED® kategorie vodstvo.

Geo-prostorová data DIBAVOD, která jsou topologicky navázána na osu vodního toku, budou mít na základě společných identifikátorů a případně i další územní vazby (souřadnice X,Y,Z, staničení od ústí toku) zabezpečenu vazbu do CEVT10. Ostatní třídy objektů DIBAVOD, které nemají vazbu na osu vodního toku, budou respektovat topologické relace s objekty tříd ZABAGED®.

Vysvětlivky zkratek mapových děl:

ZM 10 ........... Základní mapa ČR 1: 10 000
ZM 50 ........... Základní mapa ČR 1: 50 000
ZABAGED ........... Základní báze geografických dat
DIBAVOD ........... Digitální báze vodohospodářských dat
ZVM 50 ........... Základní vodohospodářská mapa ČR 1: 50 000
MZÚ 10 ........... Mapa záplavových území 1: 10 000
KMZ_10 ........... Katalog mapových značek Základní mapy ČR 1: 10 000
KMZ_50 ........... Katalog mapových značek Základní mapy ČR 1: 50 000


Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2020 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS